Blogs

« Back

Tri noi - Benh tri ngoai la benh Thuong xuyen Gap

Tri noi - Benh tri ngoai la benh Thuong xuyen Gap Tai duong tieu hoa duoi

Benh tri noi - Tri ngoai la benh ly Deu Thay O truc trang - hau mon, dac trung Tai vi Trang thai tinh mach gian/ phinh, Gay nen u huyet Cung Dan toi bui Benh tri. Benh xay ra Da phan Tai vi tao bon man Dac diem, tieu chay keo dai hoac Vi thoi quen Sinh hoat, an Su dung thieu khoa hoc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dau tinh hoan kham o dau benh xa hoi

Tri noi, Benh tri ngoai la gi?
Benh tri (ten goi dan gian: loi dom) la Van de Thuong Gap nhat O Bo phan tieu hoa duoi – benh Anh huong Rat dong Di den nguoi truong thanh Cung voi nguoi cao Tuoi. Thuat ngu nay de cap Den Giai doan phinh/ gian dam roi tinh mach O truc trang – hau mon. Muc do nay Dan den Trang thai u dong mau Tai tinh mach, Gay Viem sung Cung voi Dau don nhuc.

 


Tri duoc chia thanh 3 Kieu chinh, bao gom Tri noi, Tri ngoai Va Tri hon hop

Dua vao Vi tri Noi, Benh tri duoc chia thanh 3 Kieu chinh sau:

+ Benh tri noi (Internal hemorrhoids): Tri noi la Trang thai tinh mach Tai tren duong luoc Bi phinh gian (vi tri sau trong ong hau mon). Do bui Benh tri nam khuat Neu nhu khong the Quan sat bang mat Thuong xuyen. Hon nua Benh tri noi Thuong xuyen khong Gay nen Cam giac dau Vi Noi Tac dong Khong co day than kinh cam giac. Song theo Thoi ky, bui Tri Co kha nang phat trien lon Va Gay Tinh hinh sa bui Tri.

+ Tri ngoai (External hemorrhoids): Tri ngoai la Cap do tinh mach O phia duoi duong luoc (nam Tai bo cua hau mon) Bi gian phinh Cung voi tao thanh bui Benh tri. Boi vi nam O bo Ngoai cua hau mon Phai Benh tri ngoai Deu Gay nen Kho chiu, vuong viu Va de Chan doan hon so Voi Benh tri noi.

+ Benh tri hon hop: Tri hon hop la Giai doan Bat gap ca 2 Loai Tri – Tri noi Cung Tri ngoai.

Benh tri Deu Gay nen Cam giac dau nhuc, Kho khan chiu, Xuat huyet Luc Di dai tien,… Nhung benh khong Tac dong Khong tot Den suc khoe hay de doa Toi Dac diem mang. Tri benh ly nay bat buoc Nen ket hop Voi Ap dung thuoc, can thiep Tieu phau xam lan Cung voi dieu chinh loi song.

Cac Cap do cua Tri
Tri duoc phan thanh 4 Trang thai Khac la nhau, bao gom:

- Tri ngoai:

+ Tri ngoai Tinh trang 1: Bui Benh tri tu mau, cuong Cung Gay Nhiem trung, Co the Gay Chay mau Luc Di WC.Tri ngoai Cap do 2: Bui Benh tri Co xu Cach sa xuong Luc ran hoac co lai Sau khi Di ngoai.

+ Benh tri ngoai Tinh trang 3: Bui Benh tri sa ra Ngoai hau mon Khi Dai tien Tuy nhien khong the tu co len nhu Trang thai 2. O Hien tuong nay, Nen Ap dung tay Nham bui Benh tri len.

+ Benh tri ngoai Giai doan 4: Bui Benh tri sa Thuong – Tuc thi ca Khi khong Di WC. 1 So truong hop Co the Xuat hien Benh tri tac mach – Giai doan bui Benh tri Noi cuc mau dong Boi vi mao mach Mac vo.

- Tri noi:

+ Tri noi do 1: Benh tri moi Hinh thanh Phai Deu Khong co Dau don. Nhung Khi Di ve sinh, phan Co the ma sat Voi bui Benh tri, Gay Xuat huyet Cung voi Cam giac dau Nong rat.

+ Tri noi do 2: Bui Tri bat dau Dang co Trieu chung sa xuong Nhung Deu khong Chi tiet (bui Tri nam thap tho Tai ong hau mon). Neu Da co Anh huong ran, bui Tri Co the sa ra Ben ngoai Cung voi tu co lai ma khong Can can thiep.

+ Benh tri noi do 3: Bui Benh tri Da co xu Phuong thuc day Cung voi Tang Kich thuoc, be mat tho Va Da co mau do sam. O Trang thai nay, bui Benh tri Co xu Phuong phap sa ra Ngoai ke ca Khi Di ve sinh, van dong manh hoac ho Cung chi thut vao trong Khi Su dung tay.

+ Benh tri noi do 4: Bui Tri binh to, sa hoan toan ra Ben ngoai ong hau mon Va khong the thut vao ben trong – Tuc khac ca Luc Dung tay day.

Nguyen do Cung Yeu to rui ro Gay Tri noi, Benh tri ngoai
Nguyen do truc tiep Gay Benh tri noi, Benh tri ngoai Tai Nang cao ap luc len hau mon – truc trang khien tinh mach Bi mac phinh/ gian Cung voi Gay ra Muc do sung Viem Tai u mau.


Tao bon man Tieu chuan la Nguyen do pho bien nhat Gay Benh tri

Mot vai Tac nhan Cung voi yeu to rui ro lam Nang cao ap luc len truc trang – hau mon Cung Gay nen Tri, bao gom:

+ Tao bon man tinh: Tao bon la Mot trong Cac Can nguyen chinh Gay ra Benh tri noi Cung voi Tri ngoai. Tai nguoi Bi mac tao bon, ap luc Tu Hoat dong Di cau Co the Gay ra ap luc len truc trang – hau mon Va Hinh thanh Muc do phinh/ gian tinh mach.

+ Tieu chay man tinh: Ben ngoai Hien tuong tao bon man Dac diem, tieu chay keo dai cung Co the la Can nguyen Dan den Trang thai phinh gian tinh mach. Tieu chay lam Nang cao tan suat Di ve sinh, Gay ra ap luc Cung voi kich thich len mo niem mac hau mon.

+ Tuoi tac cao: Do tuoi tac cao Dang co Anh huong truc tiep Den co che Dan toi Tri. Tai Nhung nguoi cao Tuoi, cau truc mo nang do tinh mach O hau mon – truc trang Dang co xu Giai phap tro Nen long leo Cung voi de Bi mac gian phinh Khi Co Anh huong.

Ben ngoai Nhung Ly do tren, Benh tri Co the khoi phat Boi vi Mot vai yeu to rui ro nhu:

+ Mang thai: Ap luc Tu Qua trinh phat trien cua Bao thai Va Su gian no cua tu cung Co nguy co lam cham nhu dong ruot, Gay tao bon Va Tang Nguy co Bi Benh tri.

+ Beo phi: Nguoi beo phi Thuong xuyen Dang co can nang cao, Dan toi Tinh trang Tang ap luc len Vung bung Cung voi truc trang – hau mon. Vi vay Tri Da co xu Nguyen tac khoi phat Tai Cac Thanh phan Da co can nang vuot muc.

+ Thoi quen an uong: Che do an it chat xo, an qua no, Thuong an Uong Phia ngoai,… Co the Gay ra tao bon/ tieu chay man Tieu chuan Cung voi gian tiep Gay ra Tri noi, Benh tri ngoai.

+ It van dong: Thoi quen it van dong Khong chi Tac dong Di toi Doi ngu xuong khop ma con Anh huong tieu cuc Toi nhu dong ruot, Nang cao Nguy co tao bon Cung voi Cac benh ly ve hau mon nhu Tri, nut ke hau mon,…

+ Thoi quen sinh hoat: Phia ngoai ra Kha nang Bi mac Tri cung Co the Tang len Khi Dang co Cac thoi quen xau nhu nhin Dai tien, Lo lang than kinh, ngoi qua lau, Quan he dong Tinh nam,…

Cac Trieu chung Deu Gap cua Benh tri
Dau hieu cua Tri Tuy thuoc vao Noi khoi phat (tri noi/ Benh tri ngoai) Cung voi Tinh hinh tien trien. Qua do Bieu hien lam sang Co nguy co Bat binh thuong nhau O Da tung Tinh trang.

Mot so Bieu hien dien hinh cua Benh tri, bao gom:

+ Xuat huyet Luc Di ngoai (Ban dau chi Noi 1 it mau Tai tren giay Tam rua hoac dinh vao phan. Song theo Thoi ky, mau Co the chay thanh giot hoac ban thanh tia)

+ Vung hau mon Da co xu Hinh thuc Ngua ngay Va Kho khan chiu Boi Su Bai tiet dich nhay

+ Nhung mo xung quanh hau mon Bi kich thich, Hinh thanh Trang thai do Cung voi sung Viem nhiem

+ Tri noi Thuong khong Gay ra Dau don Song Neu nhu Vi Tri ngoai, bui Benh tri Co nguy co Gay nen Cam giac dau Luc Di WC, ngoi hoac nam

+ Mot Ty le Co nguy co kem theo nut ke hau mon, ro hau mon hoac nghet hau mon

De xac dinh Kieu Benh tri Thay Phai, ban Co the Nghien cuu Mot vai Bieu hien Cu the nhu:

Nhung Dau hieu dien hinh cua Tri ngoai, bao gom:

+ Deu Di dai tien Chay mau

+ Dau don Bong rat hau mon (trieu chung nay Thuong keo dai am i ca ngay, Co kha nang Tang len Khi ngoi hoac Khi dai tien)

+ Bui Tri sa hoan toan ra khoi ong hau mon

+ Hau mon Co cam giac nang tuc Cung vuong viu

+ So vao hau mon Nhan thay mau thit thua – That ra la bui Benh tri phong Cung voi sa ra Ben ngoai

+ Quan sat bui Tri Nhan biet Dang co mau do sam, hien Ro rang Cac tinh mach chong cheo Cung voi Ben ngoai ngoeo

Mot vai Dau hieu Luon Gap cua Tri noi, bao gom:

+ It Gay nen Dau – Lien ca Luc Ra mau

+ Ra mau Luc Di WC

+ Khu vuc hau mon am uot Cung Kho chiu Vi dich nhay duoc Dao thai

+ Theo Giai doan, bui Tri noi Co kha nang sa ra Ngoai Va Gay ra Cac Trieu chung Khong khac Benh tri ngoai

Tri Co Tac hai khong?
Benh tri la Mot trong Nhung Van de Deu Bat gap Tai duong tieu hoa duoi. Du khong de doa truc tiep Toi Tieu chi mang Song Neu nhu khong can thiep Cach dieu tri, Benh tri Co the Gay ra Cac He qua nhu:

 


Benh tri Dang co Nguy hiem khong?

+ Thieu mau: Benh tri noi Va Tri ngoai Deu Gay Tinh trang Xuat huyet Khi Di WC. Thong qua do Tri keo dai Co nguy co Gay ra lam Tang Nguy co thieu mau Cung Giam the trang.

+ Benh tri tac mach: Tri tac mach la He qua Thuong Thay cua Benh tri ngoai. Bien chung nay xay ra Luc mach mau Bi vo, Gay nen Ra mau Va Dan toi cuc mau dong. Tri tac mach Luon Gay nen u mau, kich thich bui Tri sung Viem Cung Dau nhuc du doi.

+ Nang cao Nguy co Bi Cac benh hau mon – truc trang: Tri keo dai Co the lam Tang Kha nang Mac Cac benh truc trang – hau mon nhu nut ke hau mon, ro hau mon, ap xe hau mon,…

Phat hien Tri bang Cach nao?
Benh tri duoc Nhan biet thong qua Kham ky luong lam sang Va Xem xet tien su benh ly (tieu chay/ tao bon man Tinh, hoi chung ruot kich thich,…). Sau day ban Co kha nang duoc yeu cau Tien hanh Mot so Nhan biet can lam sang nhu:

+ Kiem tra tim mau trong phan: Phan dong Nhung Tinh huong Bi Tri Deu Gay Xuat huyet trong Qua trinh Di ve sinh. Vi vay Bac si chuyen khoa Co the de nghi Kham phan De tim Su hien dien cua vet mau tuoi.

+ Soi dai trang sigma: Dai trang sigma nam gan ke Voi truc trang – hau mon, Da co chuc nang luu tru phan truoc Luc duoc Bai tiet ra Ngoai. Lieu phap Nhan ra nay duoc Thuc hien De Nhan thay Voi Mot vai benh ly Dang co Dau hieu Giong Benh tri nhu xoan dai trang sigma, Viem tui thua dai trang, polyp dai trang, Nhiem trung dai trang,…

+ Noi soi hau mon: Phia ngoai ra, Bac si chuyen khoa Co nguy co noi soi hau mon De qua sat Dau hieu cua bui Benh tri Va xac dinh Tinh hinh benh.

Khi da Dang co Thanh qua Cam nhan, Chuyen gia chuyen khoa se xay dung Quy trinh Cach dieu tri tuong ung Voi Tung Tinh trang Cu the.

Cham nom Cung Ngan chan Benh tri
Ben canh Viec Dung thuoc Va can thiep Phau thuat xam lan, Nen phoi hop Voi che do Ho tro khoa hoc De Han che nhe Bieu hien Va Cham soc kiem soat tien trien benh. Voi Cac Tinh trang da Chua tri dut diem, Can phai tiep tuc duy tri loi song lanh manh De Tranh Benh tri Va Cac Van de hau mon – truc trang tai phat.


Tang cuong chat xo vao che do an Giup cai thien Quan he tieu hoa, Khac phuc tao bon Va Benh tri

Cach thuc Ho tro Cung voi Ngan ngua Tri noi, Tri ngoai:

+ Phat huy chat xo trong che do an hang ngay Cung Bo sung Mot vai Kieu Thuc an, thuc Uong tot cho he tieu hoa nhu nuoc loc, nuoc ep trai cay, sua chua, rau xanh, Cac Chung cu, nam,…

+ De phong Uong ruou bia, ca phe, Do an cay nong Va So dong gia vi.

+ Tap thoi quen Dai tien theo gio Cung voi Tranh Trang thai ran Luc Di dai tien. Neu Bi mac tao bon man Dac tinh, Nen Dung thuoc nhuan trang Cung voi thuoc boi tron Nham Kiem che ap luc trong Qua trinh Di WC.

+ Tap the duc Tu 15 – 30 phut/ ngay Giup cai thien nhu dong ruot, Kiem che Nguy co tao bon Cung Kiem che Tri tai phat.

+ Khong Can ngoi qua lau. Neu lam cong Viec van De phong, Can Di toi lai Nhu sau moi 2 gio lam Van de.

+ Kiem che thuc khuya, Stress Cung Stress.

+ Co kha nang ngam hau mon Voi nuoc muoi am Nham lam mem Khu vuc da xung quanh Cung voi Giam ap luc Luc Di ngoai.

Tri noi – Tri ngoai Tac dong khong nho Di suc khoe Va Chat luong cuoc song. Hon nua Neu khong xu ly kip thoi, benh Co kha nang chuyen bien theo chieu Phuong huong tieu cuc Cung voi Gay Cac Di chung nang ne. Vi vay Phai chu dong Kiem tra Cung voi Cach chua theo Phuong phap dan cua Chuyen gia.

Previous
Comments
No comments yet. Be the first.