Web Content Display

Select existing web content or add some web content to be displayed in this portlet.

Blogs

« Back

x? lý môi thâm ch? v?i cách s? d?ng m?t ong và qu? chanh

hi?n t??ng môi thâm s? m?t ?i là n?i lo c?a b?n N?u nh? l?y chanh t??i cùng v?i m?t ong ?úng gi?i pháp.

c?p môi là vùng da vô cùng nh?y c?m và không khó m?c t?n th??ng b?i m?t s? tác ??ng x?u c?a ngo?i c?nh và kém nh?ng y?u t? ? trong c? th?, khi?n nó không còn h?ng hào, m?m m?i n?a mà tr? nên thâm ?en. Vi?c này, ?nh h??ng r?t l?n t?i th?m Hoa K?, khi?n ph? n? quan sát y?u ??p và gây ra không ít khó kh?n trong v?n ?? trang ?i?m. Sau ?ây là m?t s? c?n nguyên khi?n môi b? thâm cùng v?i bi?n pháp ch?a thâm môi mau chóng, h?u hi?u c?ng nh? phòng ch?ng môi thâm tr? l?i.

môi h?ng
chanh và m?t ong có kh? n?ng giúp cho b?n khi?n h?ng môi.
tác nhân m?c thâm môi

Môi m?c thâm ho?c m?t cân b?ng màu th?m ?i là tình tr?ng tri?u ch?ng c?a các t? bào melanocytes b? th??ng t?n, kích thích h?c t? melanin t?ng ti?t quá ?? cùng v?i chú tr?ng trên vùng môi, khi?n môi không còn h?ng hào mà tr? nên thâm ?em cùng v?i kém m?n màng. Các nhân t? kh? n?ng khác bi?t h? tr? d?n ??n g?m:

- u?ng trà c?ng nh? cà phê không ít b?i trong ??i t??ng c?a trà cùng v?i cà ph? có ch?t caffeine, khi?n cho môi m?c r?i lo?n màu s?c c?ng nh? r?ng c?ng ? vàng. B?n có kh? n?ng x? lý tình tr?ng này v?i v?n ?? u?ng th?t không ít n??c sau m?i lúc s? d?ng 2 th?c dùng này.

- Ánh n?ng m?t tr?i: ánh n?ng m?t tr?i là nguyên nhân hàng ??u khi?n da ch? môi m?c th??ng t?n và thúc t?ng vi?c s?n sinh s?c t? melanin. Không nh?ng th?, tia t? ngo?i có trong ánh n?ng còn khi?n cho môi khô s?n cùng v?i không khó m?c n?t n?.

- hi?n t??ng m?t n??c: c? th? không ???c cung c?p không thi?u n??c, không khí khô hanh gây m?t ?i s? l??ng n??c c?p thi?t, s? khi?n cho môi b? khô, Ti?p ?ó ngày càng thâm.

- Ng?m môi: Li?m môi hàng ngày là l?i sinh ho?t x?u c?a không ít n? làm cho m?t l?p d?u t? nhiên b?o v? môi, khi?n môi n?t n? và Do ?ó môi s?m d?n ?i.

- s? d?ng son môi y?u ch?t l??ng: s? d?ng son môi là ý mu?n khi?n ??p không th? không ?? c?a các ch? em ph? n?, tuy nhiên b?n ch? c?n l?y son c?a các th??ng hi?u danh ti?ng ?ã t?ng ???c các c? quan công d?ng ki?m duy?t. Do Hi?n nay trên th? tr??ng có không ít lo?i son môi ch?a chì - 1 hóa ch?t ??c h?i N?u mà s? d?ng hàng ngày s? khi?n môi thâm cùng v?i gây nên ung th?.

- Hút thu?c lá: Trong thu?c lá có ch?a ch?t nicotine, ?ây là m?t lo?i ch?t không ch? chi ph?i x?u t?i s?c kh?e mà còn làm môi bi?n màu cùng v?i thâm d?n khi l?y trong 1 th?i gian dài. Ngoài ra, môi m?c thâm còn b?i vì r?t nhi?u tác nhân không gi?ng nh? ?ang ch?a b?ng thu?c kháng sinh, b?nh suy tim, không ?? vitamin C, di truy?n…

ph??ng pháp ch?a tr? môi thâm v?i dung d?ch chanh + m?t ong

Trong chanh ch?a nhi?u axit nitric có tác d?ng ?ánh bay s?c t? thâm s?m, tái t?o m?t s? t? bào m?i cho môi. Còn m?t ong ch?a r?t nhi?u m?t s? vitamin và d??ng ch?t d??ng ?m cho môi, giúp cho ?ôi môi luôn m?m mong. Ch? y?u Vì v?y qu? chanh c?ng v?i m?t ong tr? thành dung d?ch “th?n thánh” giúp cho b?n s? h?u c?p môi h?ng hào nh? ý ??nh.

thành ph?n c?n ph?i s?p

– 1 qu? chanh

– 2 thìa cafe m?t ong

nguyên li?u vô cùng ??n gi?n cùng v?i không khó ki?m.

bi?n pháp làm:

– v?t ½ chanh s? d?ng n??c c?t, Ti?p ?ó khu?y ??u v?i 2 thìa m?t ong, khu?y ??u thành dung d?ch ??ng nh?t.

– làm s?ch môi b?ng n??c ?m, th?m khô l?i v?i kh?n.

v? sinh môi c?ng nh? thoa dung d?ch lên.

– xoa ??u dung d?ch chanh t??i lên môi.

– massage t? t? 5-10 phút, Sau ?ó r?a l?i v?i n??c ?m.

?? cho k?t qu? t?t h?n h?t, b?n c?n ti?n hành ??ng nh?p ban t?i, tr??c lúc ?i ng? v?i t?n su?t 2-3 l?n/tu?n.

môi thâm là b?nh gì

cách quan h? tình d?c không có thai

cách tìm ?i?m G c?a ph? n?

d?u hi?u s?p ??n ngày r?ng tr?ng

tác d?ng ph? c?a thu?c tránh thai kh?n c?p

máu báo thai

u?ng thu?c tránh thai kh?n c?p sau khi quan h?

d?u hi?u mang thai s?m

http://phukhoathaiha.com.vn/

Comments
No comments yet. Be the first.